Kastamonu Mahalli İdareler Birliği Tüzüğünün 17’nci maddesi gereğince Birlik Encümen Toplantısı 26.12.2019 Perşembe günü saat 13.30’da Birlik İdare Merkezinde yapılacaktır.

TOPLANTI GÜNDEMİ:

  1. 2019 Yılı Kasım Ayına Ait Gelir-Gider ve Mizan Cetvellerinin Görüşülmesi.
  2. 2019 Yılı Bütçesi İçerisinde Ödenek Aktarılması.
5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve bu kanuna göre çıkarılan Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliği, yerel yönetimlerimize sahipsiz sokak hayvanları ile ilgili çeşitli görev ve sorumluluklar yüklemektedir.
Bu görevlerin başında sahipsiz sokak hayvanlarının kontrolsüz şekilde üremesinin önlenmesi ve bu amaçla kısırlaştırılması, hayvanların aşılanması, işaretlenmesi ve kayıt altına alınıp hayvan sayısı ve sağlığı yönünden izlenmesi gelmektedir.
Mahalli İdareler Birliklerinin kuruluş amacı; üye mahalli idarelerin yasalarla verilen ve yerine getirmekle yükümlü oldukları görevleri yerine getirmelerine yardımcı olmak, gerektiğinde bu görevleri onlarla birlikte gerçekleştirmektir.
İlimizde sahipsiz sokak hayvanları popülasyonunun kontrol altına alınması amacıyla kısırlaştırılması, aşılanması ve işaretlenerek kayıt altına alınması konularında belediyelerimize yardımcı ve destek olmak amacıyla Kastamonu Mahalli İdareler Birliği bünyesinde bir Sokak Hayvanları Mobil Kısırlaştırma Ünitesi kurulmuştur.
Mobil Kısırlaştırma Ünitesi, yukarıda bahsedilen Kanun ve Yönetmelik ile halen yürürlükte olan 21.03.2008 tarihli ve 2008/4 sayılı Çevre ve Orman Bakanlığı Genelgesi’ne dayanılarak kurulmuş olup yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun olarak gerekli izinler alınmış ve ünite hizmete konulmuştur.
İleride mevzuat hükümlerinde değişiklik olması halinde, yeni düzenlemeye uyulması hususunda kuşkuya yer yoktur.
Modern bir veteriner kliniği şeklinde tasarlanıp imal edilmiş olan Kısırlaştırma Ünitesi aracımızda bir veteriner hekim ile yeterli sayıda yardımcı personel görevlendirilmiş olup ünitede sahipsiz sokak hayvanlarının kısırlaştırılmasının yanı sıra kuduz ve parazit aşıları yapılarak, küpe ve mikroçip ile işaretleme ve kayıt altına alma işlemleri gerçekleştirilmektedir.
Hayvanların yakalanması, ameliyat sonrası bakımlarının yapılması ve alındıkları ortama geri bırakılması belediyelerin görev ve sorumluluğunda olmakla birlikte ayrıca veteriner hekimimiz tarafından denetim, gözetim ve takibi yapılmaktadır. Bu sebeple Kısırlaştırma Ünitesi hizmetleri, belediyelerce operasyon sonrası rehabilite alanları hazır edilen ve bu konuda personel görevlendirilen ilçelerde uygulanacaktır.
Kısırlaştırma Ünitesi hizmetleri yürütülürken yerel hayvan koruma görevlilerinden ya da ilgili STK’lardan bir temsilcinin gözlemci olarak bulunmasına özen gösterilmektedir.
Yürütülen hizmetlerde herhangi bir sorun yaşanmaması için her türlü tedbir alınmış olup şu ana kadar da hiçbir sorunla karşılaşılmamıştır.
Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz.
Birliğimize bağlı Kastamonu Katı Atık Entegre Projesi İktisadi İşletmesi bünyesinde çalıştırılmak üzere Çekici (TIR) kiralanacaktır.
AÇIKLAMA: 1. Kiralanacak çekici (TIR) Kastamonu İlinde 6 adet ilçede bulunan katı atık aktarma istasyonlarından itibaren katı atıkların Devrekani İlçesinde bulunan Katı Atık Bertaraf Tesisine nakli hizmetlerinde kullanılacaktır. 2. Katı atıkların taşınmasında idareye ait çöp semi-treyleri kullanılacak ve idarenin bünyesindeki şoförler görev yapacaktır. 3. Kiralama süresi 1 (bir) yıl olup faturalar aylık kesilecek ve ödemeler 1 ay içinde yapılacaktır. 4. Çekici (TIR) modeli 2010 yılı ve üstü model, motor gücü 420 BG (asgari 309 Kw) ve üstü olacaktır. 5. Çekici (TIR) kaskolu olacaktır. 6. Akaryakıt ve lastik giderleri idareye aittir. 7. Araç arıza, bakım, tamir ve yağ giderleri ile vergi, resim, harç, muayene giderleri vb. giderler kiraya verene aittir. 8. Kullanıcıdan kaynaklı trafik cezaları idareye aittir. 9. Aracın arıza durumunda arıza 5 (beş) gün içinde giderilecektir. Süre aşımında, aşılan süre (gün) ve günlük kira bedeli üzerinden hesaplanan miktar, kiraya verenin hak edişinden kesilecektir.
Tekliflerin 04.04.2022 tarihi mesai saati bitimine kadar Birlik İdare Merkezine verilmesi gerekmektedir.
Birliğimiz bünyesinde, özel sektör aracılığıyla yürütülen Tıbbi Atıkların Toplanması, Taşınması ve Sterilizasyon Tesisinde Bertaraf Edilmesi İşletme Hakkının 10 Yıl Süreyle Kiraya Verilmesi İşi ihale edilmiş olup ihale ile ilgili ilan metnine internet sitemizin “İhaleler” kısmından ulaşabilirsiniz.