KASTAMONU MAHALLİ İDARELER BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI’NDAN
TIBBİ ATIKLARIN TOPLANMASI, TAŞINMASI VE STERİLİZASYON TESİSİNDE BERTARAF EDİLMESİ İŞLETME HAKKININ 10 YIL SÜREYLE KİRAYA VERİLMESİ İŞİ
İHALE EDİLECEKTİR.
 
 1. İHALE KONUSU İŞİN TÜRÜ, NİTELİĞİ, MİKTARI, YERİ VE SÜRESİ:
Kastamonu İli sınırları içinde oluşan, tüm sağlık kurum ve kuruluşları, resmi ve özel sektör kuruluşları, muayenehane ve klinikler ile şahıs ve evlerden kaynaklanan tıbbi atıkların halk sağlığına ve çevreye zarar vermeden ayrı toplanması, taşınması, geçici depolanması ve Kastamonu İli Devrekani İlçesi Sarıyonca Köyü sınırları dahilinde bulunan KASMİB Katı Atık Düzenli Depolama ve Bertaraf Tesisi içindeki KASMİB Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisine getirilerek sterilizasyon yöntemiyle bertaraf edilmesi ve bütün bu işlemlerin 25.01.2017 tarih ve 29959 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” çerçevesinde yürütülmesi ve bu amaçla tıbbi atıkların, toplanması, taşınması ve sterilizasyon tesisine getirilerek bertaraf edilmesi ve tesisin işletimi işletme hakkı, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulüyle 10 yıl süreyle kiraya verilecektir.
 1. İHALE ŞARTNAME VE EKLERİNİN NEREDEN VE HANGİ ŞARTLARLA ALINACAĞI:
İhale şartname ve ekleri; İsmailbey Mahallesi Hacı Nedime Kaya Sokak Turhan Topçuoğlu Şehir Parkı No:5/9 37100 Kastamonu adresinde bulunan Kastamonu Mahalli İdareler Birliği İdare Merkezindeki Birlik Müdürlüğü’nde mesai saatleri içinde bedelsiz olarak görülebilir. Ancak ihaleye teklif verecek olan isteklilerin, İdarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.
İstekliler, İhale dokümanını İhalenin yapılacağı belirtilen Kastamonu Mahalli İdareler Birliği İdare Merkezi adresinden, Birlik Muhasebe Servisine veya Ziraat Bankası Kastamonu Şubesi TR 78 0001 0001 5146 0948 9550 02 nolu hesabına 1.000,00-TL (BinTürkLirası) yatırarak ihale dokümanı satış bedeli alındısı karşılığında onaylı ihale dokümanını satın alacaklardır.
 1. İHALENİN NEREDE, HANGİ TARİH VE SAATTE VE HANGİ USULLE YAPILACAĞI:
İhale, 29.11.2022 Salı günü saat 14.00’de İsmailbey Mahallesi Hacı Nedime Kaya Sokak Turhan Topçuoğlu Şehir Parkı No:5/9 37100/Kastamonu adresinde bulunan Kastamonu Mahalli İdareler Birliği İdare Merkezi Encümen Toplantı Salonunda toplanacak olan Kastamonu Mahalli İdareler Birliği Encümeni tarafından 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü ile yapılacaktır. Teklifler, ilk yıl tahmini kira bedeli üzerinden artırma yoluyla verilecektir.
 1. TAHMİN EDİLEN BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI:
Bu işe ait tahmin edilen bedel, artırıma esas yıllık kira bedeli olup 400.000,00-TL (DörtyüzbinTürkLirası)’dır.
Geçici teminat miktarı, toplam tahmini yıllık kira bedelinin 10 (on) yıl ile çarpımı sonucu bulunan 4.000.000,00-TL (DörtmilyonTürkLirası)’nın % 3’ü oranında olup 120.000,00-TL (YüzyirmibinTürkLirası)’dır.
Yüklenici, ayrıca İdareye, tıbbi atıkların toplanması, taşınması ve Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisinde bertaraf edilmesi ile ilgili hizmetlerinden elde ettiği cirosundan (KDV hariç) %12 oranında Birlik Payı ödeyecektir. Bu bedel, ihalede artırıma tabi tutulmayacaktır.
 1. İSTEKLİLERDEN ARANILAN BELGELER:
İhaleye katılacak gerçek veya tüzel kişi veya kişilerde aşağıdaki şartlar aranır:
5.1. Tebligat yapılması için Türkiye’de adres göstermesi.
5.2. Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi vermesi.
 1. a) Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre ticaret, sanayi odası veya esnaf sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,
 2. b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğinin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasında veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Ticaret Sicil Gazetesi),
 3. c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)’deki esaslara göre temin edecekleri belge.
5.3. İmza sirkülerini vermesi:
 1. a) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri,
 2. b) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
 3. c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)’deki esaslara göre temin edecekleri belge.
5.4. İstekliler adına vekaleten iştirak ediyorsa, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir).
5.5. Borcu olmadığına dair belgeler:
 1. a) Sosyal Güvenlik Kurumu’na prim borcu olmadığına dair belge (Belge ihale ilan tarihinden sonra alınmış olmalıdır).
 2. b) Vergi Dairesi’ne borcu olmadığına dair belge (Belge ihale ilan tarihinden sonra alınmış olmalıdır)
 3. c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)’deki esaslara göre temin edecekleri belgeler.
5.6. Ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan örneğe uygun olarak hazırlanmış Ortak Girişim Beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış Ortaklık Sözleşmesi (İhale üzerine kaldığı takdirde idareye noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verecekler, ayrıca ortak girişimin tüm ortakları idare ile yapılacak sözleşmeyi şahsen veya vekil tayin edecekleri kişiler vasıtasıyla imzalayacaklardır).
5.7. Teknik Şartnamede belirtilen Personel ve Araçların çalıştırılmasına dair taahhütname.
5.8. Teknik Yeterlilik: İsteklinin teknik yeterliğe haiz olduğuna, iş deneyimine sahip ve benzer işi yaptığına dair aşağıdaki belgeler aranacaktır (Bu ihalede, tıbbi atıkların toplanması, taşınması ve tıbbi atık sterilizasyon tesisinde sterilizasyon yöntemiyle bertaraf edilmesi işi, benzer iş olarak kabul edilecektir):
 1. a) İsteklinin, ihale ilan tarihinden geriye doğru son 10 yıl içinde, tek sözleşmeye dayalı olarak, tek vardiyada en az 2400 kg/gün kurulum kapasiteli Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi işletmeciliği ve buna bağlı olarak tıbbi atıkların toplanması, taşınması ve sterilizasyon yöntemiyle bertaraf edilmesi işini en az 8 (sekiz) yıl süreyle kesintisiz ve sorunsuz şekilde yaptığına dair, tesisin bağlı olduğu idareden (resmi kurumdan) temin edeceği belge (belgenin aslı olacak ve fotokopi kabul edilmeyecektir).
 2. b) İsteklinin benzer işe ilişkin Çevre İzin ve Lisans Belgesi.
 3. c) İsteklinin benzer işe ilişkin, işlettiği tesisin işletim süresi içinde en az 12 aylık sterilize edilmiş tıbbi atık miktar beyanlarını gösteren ve ilgili Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü veya ilgili belediye veya ilgili mahalli idareler birliğinden onaylı belge.
 4. d) Tıbbi Atık Toplama Araçları Sahiplik Belgesi veya Kira Sözleşmesi (En az 2 adet araç için).
 5. e) İstekli tarafından ISO 9001 Kalite Belgesi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi, ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi sunulacaktır.
Kalite yönetim sistem belgesi (ISO 9001), çevre yönetim sistemi (ISO 14001), İSG Yönetim Sistemi (ISO 45001) belgelerinin Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur.
 1. f) Yine istekli, bahse konu iş ile ilgili olarak TS 13354 (İş yerleri- Tıbbi atık toplama ve taşıma hizmeti veren – Genel kurallar) ile TS 13613 (İş yerleri – Tıbbi atık sterilizasyon tesisleri için –Kurallar) standartlarına uygun hizmet veren Hizmet Yeterlilik Belgesini sunacaktır.
 2. g) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerden pilot ortağın (a), (b), (c), (d), (e) ve (f)’deki esaslara göre belirtilen şartları sağlaması ve ilgili belgeleri sunması gerekir.
5.9. Ekonomik ve Mali Yeterlilik: İsteklinin ekonomik ve mali yeterliğe haiz olduğuna ilişkin aşağıdaki belgeler aranacaktır:
5.9.1. Bankalar nezdindeki durumunu gösteren belgeler:
 1. a) Adayın 3.000.000,00-TRY (ÜçmilyonTürkLirası) tutarında bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayri nakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir Türkiye’de veya yurtdışında faaliyet gösteren bankalardan temin edilmiş banka referans mektubu sunması zorunludur. Banka referans mektubunun ihale ilan tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunludur.
 2. b) İş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına bakılmaksızın (a)’daki yeterlik kriteri sağlanabilir.
5.9.2. İş hacmini gösteren belgeler:
 1. a) İsteklinin, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,
 2. b) İsteklinin, taahhütü altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren, en son düzenlenmiş faturaları,
 3. c) Serbest meslek erbabının iş hacmi serbest meslek kazanç defteri özeti ile belgelendirilir.
 4. d) İş hacmini gösteren belgelerin aşağıdaki kriterlere uygun olması gerekir:
Taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarını tevsik etmek üzere; hizmet işleri ile ilgili fatura örnekleri ya da bu örneklerin noter, serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı suretleri sunulur.
Toplam ciro; gelir tablosundaki brüt satışlar tutarından, satıştan iadeler, satış iskontoları ve diğer indirimlerin tutarları düşülmek suretiyle ulaşılan net satışlar tutarıdır.
Taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının hesabında, yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen gelirlerin toplamı dikkate alınır.
Toplam cironun 5.000.000,00-TL (BeşmilyonTürkLirası)’den, taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise 3.000.000,00-TL (ÜçmilyonTürkLirası)’den az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.
Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki ya da son üç yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki ya da son üç yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
Gelir tablosunun veya serbest meslek kazanç defteri özetinin serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen gelir tablosunun o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeyi düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.
İş ortaklığı olarak ihaleye katılan aday ve isteklilerde; iş hacmine ilişkin kriterlerin, her bir ortak tarafından iş ortaklığındaki hissesi oranında sağlanması zorunludur. Aday veya isteklinin, ortak girişimin ortağı olarak taahhüdü altında devam eden işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirdiği işlerinin parasal tutarı; iş ortaklığındaki hissesi oranında hesaplanır.
Aday veya isteklinin iş hacmi tutarının değerlendirilmesinde, kendi iş hacmi tutarı ile birlikte ortak olduğu ortak girişime/girişimlere ait iş hacmi tutarı da hissesi oranında dikkate alınarak toplanmak suretiyle toplam iş hacmi tutarı belirlenir. Bu durumda aday veya isteklinin iş hacmi tutarı kullanılan ortak girişimdeki/girişimlerdeki hisse oranını gösteren belgelerin de teklif kapsamında sunulması gerekmektedir.
5.10. Geçici teminat mektubu veya Birlik hesaplarına nakit olarak yatırılmış geçici teminat makbuzu.
5.11.İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
5.12. İstekli tarafından imzalanmış ihale dokümanları (her sayfası imzalanmış ihale idari ve teknik şartnameleri, sözleşme tasarısı ve ekleri)
5.13. İdari Şartname ekinde yer alan örneğe uygun olarak hazırlanmış teklif mektubu.
5.14. İhale dokümanlarına uygun olarak işin yapılacağına dair noter onaylı taahhütname.
5.15.  Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
 1. TEKLİFLERİN VERİLMESİ:
Teklifler ihale tarih ve saatine kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında Birlik Encümenine teslim edilmek üzere Birlik Müdürlüğüne verilecektir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılacaktır. Teklifler iadeli taahhütlü olarak gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine Birlik Müdürlüğünün veya Komisyon Başkanlığının (Birlik Encümeni) adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar Birlik Müdürlüğüne veya Komisyon Başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanak ile tespit edilir.
Birlik Müdürlüğüne (Komisyon Başkanlığına) verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.
Saat ayarında Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun (TRT) saat ayarı esastır.
 1. DİĞER HUSUSLAR
İstekli ve temsilcilerinin işin yapılacağı yeri (sterilizasyon tesisini) görmek istemesi halinde, işin gerçekleştirileceği binaya ve/veya araziye girilmesi için gerekli izin İdare tarafından verilecektir (İhale tarihinden bir işgünü öncesi mesai saati bitimine kadar görebileceklerdir).
İhale Komisyonu (Birlik Encümeni) gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararı kesindir.