KASTAMONU MAHALLİ İDARELER BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ

 

BİRLİĞİN ADI:
MADDE 1.- Kastamonu Mahalli İdareler Birliğidir. Birliğin kısa adı ise; KASMİB dir.

 

BİRLİĞİN MERKEZİ:
MADDE 2.- Birliğin merkezi Kastamonu İli Merkez ilçesidir.

 

BİRLİĞİN ÇALIŞMA ALANI ve SÜRESİ:
Birliğin Faaliyetleri:
MADDE 3.- Birliğin Faaliyetleri, birliğe üye; Kastamonu İli Özel İdaresi, Abana, Ağlı, Araç, Azdavay, Bozkurt, Cide, Çatalzeytin, Daday, Devrekani, Doğanyurt, Hanönü, İhsangazi, İnebolu, Kastamonu Merkez, Küre, Ortalıca, Pınarbaşı, Seydiler, Şenpazar, Taşköprü ve Tosya belediyelerinin yetki alanları ile sınırlı olup çalışma süresi sınırsızdır.
Birliğin Üyeleri/Kurucuları:
MADDE 4.- Kastamonu İli Özel İdaresi, Abana, Ağlı, Araç, Azdavay, Bozkurt, Cide, Çatalzeytin, Daday, Devrekani, Doğanyurt, Hanönü, İhsangazi, İnebolu, Kastamonu Merkez, Küre, Ortalıca, Pınarbaşı, Seydiler, Şenpazar, Taşköprü ve Tosya belediyelerinin tüzel kişilikleri birliğin kurucularıdır.

 

BİRLİĞİN AMACI ve ÜYELERCE BİRLİĞE DEVREDİLEN GÖREV ve HİZMETLER:

 

Birliğin Amacı:
MADDE 5 .- Kastamonu il sınırları içinde doğal ve kültürel değerleri korumak. ‘Katı Atık ve Atık Su’ tesisleri kurmak, işletmek veya işlettirmek. Uluslararası çevre standartlarını baz alarak sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunmak. Birliğe üye mahalli idarelerin yasalarla verilen ve yerine getirmekle yükümlü oldukları faaliyetler ile diğer görevlerin yerine getirilmesine yardımcı olmak ve gerektiğinde bu görevleri gerçekleştirmek.
Bu çerçevede birliğin görevleri şunlardır:
Görev alanı içinde doğal ve kültürel çevreyi, su kaynaklarını ve orman varlığını korumak için her tür girişimde bulunmak. Koruma çalışmalarında üniversitelerle, kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yaparak çevre kirliliğine karşı gerekli önlemleri almak. Hava, su, toprak ve deniz kirliliği ile mücadele ederek bu amaçla projeler yapmak, yaptırmak ve yapan kişi ve kuruluşlara destek vermek. Birlik üyesi mahalli idareler için; katı atıkların toplanması, taşınması ve bertaraf işlemini yapmak veya yaptırmak, ortak katı atık bertaraf tesisleri ve atık su tesisleri kurmak, kurdurmak, tıbbi atıkların toplanması, taşınması ve bertarafını yapmak veya yaptırmak, tıbbi atık bertaraf tesisi yapmak veya yaptırmak, ambalaj atıklarının toplanması, taşınması ve ayıklanma işlemini yapmak veya yaptırmak, ambalaj atığı ayıklama tesisi kurmak veya kurdurmak, kurulan tesisleri işletmek veya işlettirmek, vahşi depolama alanları için rehabilitasyon projeleri yapmak veya yaptırmak.
 
Üye mahalli idarelerin; planlama, konut, finansman, kent yönetimi, kent esenliği ve
düzeni, kent estetiği, kent bilgi sistemi, sosyal, kültürel ve iktisadi girişimler, tüketicinin korunması ve tüketimin düzenlenmesi,  geçici hayvan bakımevi yapmak, doğal yaşam alanı oluşturmak, çevre sorunlarının çözümü, turizm ve rekreasyon, kentsel kültür, eğitim ve sanat, üyelerin haklarını savunma ve koruma hizmetlerini yürütmek. Ekoturizmin gelişmesine yönelik altyapı çalışmaları yapmak ve yörenin doğal ve kültürel kaynaklarından ekoturizm yoluyla kalkınma stratejileri oluşturmak ve uygulamak.
Alt yapı niteliğinde su, elektrik, kanalizasyon, katı atık, ulaşım, trafik, sağlık ve spor hizmetleri sunmak ve bu hizmetlerin gerektirdiği fiziki yapıları oluşturmak ve işletmek.
İhtiyaçlar ve olanaklar ölçüsünde üye belediyelere sürdürülebilir kent yönetimi, şehircilik ve belediyecilik konularında eğitim ve araştırma hizmetleri sunmak ve bu amaçla Eğitim ve Araştırma Merkez ya da merkezleri kurmak.
Üye mahalli idarelerin gereksinimlerini karşılamak üzere iktisadi girişimlerde bulunmak, endüstriyel mal ve hizmetleri üretmek; değişik düzeylerde tüketim merkezleri oluşturmak ve tüketimi düzenlemek amacı ile gerekli tesisleri kurmak ve işletmek. Üye belediyelerce yapılacak yatırım ve yardımları kabul ve organize etmek.
Birlik; başta Türkiye Cumhuriyeti Anayasası olmak üzere; üye mahalli idarelere mevzuatlarının tanıdığı her türlü yetkiye sahiptir. Birlik; taşınır ve taşınmaz mal edinir, kiraya verir, kiralar, satar, ortaklaşa kullanır, araştırmalar ve projeler yaptırır, danışma ve planlama grupları oluşturur.
Birlik her türlü iktisadi birim kurar ve kamu kurumları tarafından kurulmuş şirketler ve kooperatiflerle ortaklıklar oluşturur.
Gazete, dergi, broşür vb. eğitim ve tanıtım materyalleri çıkartarak kültürel çalışmalar yapmak. Uluslararası kuruluşlarla amaçları doğrultusunda ilişki ve işbirliği kurmak ve bu kuruluşlara katılmak.
Faaliyet alanı içerisinde bulunan kamu kuruluşlarının imkansızlıkları sonucu yerine getirmekte zorlandıkları görevlerinden dolayı ortaya çıkacak hizmet aksaklıklarının giderilebilmesi için gerekli malların sağlanması ve ihtiyaç duyulan hizmetlerin yürütülmesinde ilgili kamu kurumlarına her türlü desteği sağlamak.
Üye mahalli idareler adına iç ve dış piyasalardan her türlü makine teçhizat (iş makinesi dahil) satın almak, ortak araç parkları kurmak, iç ve dış kredi imkanlarından yararlanmak.
Mevcut yasalar çerçevesinde yerel yönetim alanında çalışma yürüten ulusal ve uluslararası dernek, birlik, vakıf ve iletişim ağlarına üye olmak, işbirliğinde bulunmak, ortak projeler yapmak, toplantı, seminer ve konferanslarına katılmak ve birlikte bu tür organizasyonlar yapmak.
Üyelerinin yasal ve kurumsal yapılarını, kapasitelerini geliştirici çalışmalar yapmak veya yaptırmak. Üyelerine teknik yardım ve danışmanlık hizmetleri vermek.
Mahalli idareleri ilgilendiren yasal düzenlemeler konusunda görüş oluşturmak ve lobi faaliyetinde bulunmak bu amaçla ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.
Üye mahalli idareler ile diğer kent ve belediyeler arasında kardeş kent ilişkilerini geliştirerek, barış ve kardeşliğin gelişmesine katkıda bulunmak.
Avrupa Birliği Organları tarafından veya Avrupa Birliğinin mali desteği ile, birlik amaçları doğrultusunda veya görev alanlarında yürütülen çalışmalara katılmak ve katkıda bulunmak. Avrupa Birliği ile üyelik müzakereleri çerçevesinde, yerel yönetimlerle ilgili çalışmalara üyeleri adına katılmak, katkıda bulunmak ve bu amaçla bünyesinde hizmet birimleri oluşturmak.
Kırsal ve kentsel kesimde yenilenebilir enerji kullanımına yönelmek ve bu amaç çerçevesinde çalışma yapan veya yapacak kişi ve kuruluşlara destek sağlamak. Enerji tasarrufunu teşvik etmek.
Tarihi eserlerin bakım ve onarımlarını yapmak veya yaptırmak.
Organize sanayi bölgeleri, pazar yerleri, alış veriş merkezleri, entegre et işletme
tesisleri, mezbaha ve soğuk hava depoları kurmak ve işletmek. Çevre ve peyzaj düzenlemeleri yapmak.
Sergi, fuar, panayır ve festival gibi etkinlikler düzenlemek ve düzenleyen kuruluşlara destek vererek Kastamonu İlinin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimine katkıda bulunmak.
Akarsu yataklarında, kıyılarda, doğal yapının bozulduğu kum, çakıl ve taş ocaklarında ıslah ve restorasyon çalışmalarını yapmak ve desteklemek. Doğal afetlere karşı önlem almak ve afetlerle oluşan tahribatı giderici her türlü çalışmaları yapmak. Erozyonla mücadelede bulunmak.
Faaliyet alanı içindeki yerleşimlerde çevre faaliyetlerinin geliştirilmesine ve varsa bu faaliyetleri zorlaştırıcı sorunların çözümüne yardımcı olmak.
Tarımsal amaçlı projeler yapmak ve yapılan projelere destek vermek. İstihdam amaçlı atölye, fabrika gibi iş yerlerinin açılmasını desteklemek
Çevre kalitesini ve toplumsal bilinci yükseltici projeler hazırlamak veya hazırlayan kişi ve kurumlara destek sağlamak. Birliğin ekonomik yönden güçlenmesi ve amaçlarını gerçekleştirebilmesi için tesisler kurmak ve işletmek. Birlik; ulusal, uluslararası ve yerel düzeyde örgütlenmiş sivil toplum kuruluşları ile doğa ve çevre korumaya katkı sağlayan kalkınma projeleri yapmak ve yapan kuruluşlara destek vermek.
Biyolojik çeşitliliğin korunmasına destek vermek ve bu amaçlı çalışmalar yapmak ve yapılan çalışmalara katılmak.
Yapılacak tüm çalışmalarda ulusal ve uluslararası hukuk kurallarını baz alarak Türkiye’nin taraf olduğu sözleşme hükümlerine uygun hareket etmek.

 

BİRLİĞİN ORGANLARI:
 
MADDE 6.- Birliğin organları şunlardır.
1- Birlik Meclisi
2- Birlik Encümeni
3- Birlik Başkanı
BİRLİK MECLİSİ’NİN KURULUŞU GÖREV ve YETKİLERİ:
 
Birlik Meclisinin Kuruluşu:
 
MADDE 7.- Birlik meclisi üye mahalli idarelerin meclislerinin kendi üyeleri veya belediye meclis üyeliğine seçilmeye haiz kişiler arasından seçecekleri; nüfusu 0-15000 arası mahalli idareler için bir üye, nüfusu  15001-50000 arası mahalli idareler için iki üye, nüfusu 50001 ve yukarı mahalli idareler için üç üye ile il özel idaresi için il genel meclisinden seçilen üç üyeden   oluşur.  Dışarıdan seçileceklerin sayısı mahalli idare meclisinden seçileceklerin üçte birini geçemez. Asıl üye sayısının  yarısı   kadar  da  yedek  üye seçilir. Üye mahalli  idare birimlerinin  başkanları; il valisi ve belediye başkanları birliğin doğal üyeleridir. Meclis üye tam sayısına doğal üyelerde dahildir.
Birlik meclisinin seçilmiş üyelerinin görev süresi, mahalli idare seçimleri ile sona erer.
Meclisin seçimle gelen üyeliklerinin boşalması durumunda yerine yedekleri getirilir.
Belediye başkanlığı,  il  genel  meclisi  ve belediye meclisi üyeliğini kaybedenler,
birlik meclisi üyeliğini de kaybetmiş sayılırlar.
Mahalli İdare Birimlerinin Mecliste Temsil Edilmeleri:
 
MADDE 8.- Birlik meclisine üye mahalli idareler birlik meclisinde temsil edilmesi yedinci madde de belirtilen nüfus sayısına göre aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
Birlik Üyesi Mahalli İdarelerin Birlik Meclisinde Temsili:
 
 
S.N
BİRLİK ÜYESİ MAHALLİ İDARENİN ADI
BİRLİĞİN
DOĞAL ÜYESİ
SEÇİLMİŞ  ÜYE SAYISI
 
TOPLAM
01
Kastamonu İli Özel İdaresi
Vali
3
4
02
Kastamonu Belediyesi
Belediye Başkanı
3
4
03
Abana Belediyesi
Belediye Başkanı
1
2
04
Ağlı Belediyesi
Belediye Başkanı
1
2
05
Araç Belediyesi
Belediye Başkanı
1
2
06
Azdavay Belediyesi
Belediye Başkanı
1
2
07
Bozkurt Belediyesi
Belediye Başkanı
1
2
08
Cide Belediyesi
Belediye Başkanı
1
2
09
Çatalzeytin Belediyesi
Belediye Başkanı
1
2
10
Daday Belediyesi
Belediye Başkanı
1
2
11
Devrekani Belediyesi
Belediye Başkanı
1
2
12
Doğanyurt Belediyesi
Belediye Başkanı
1
2
13
Hanönü Belediyesi
Belediye Başkanı
1
2
14
İhsangazi Belediyesi
Belediye Başkanı
1
2
15
İnebolu Belediyesi
Belediye Başkanı
1
2
16
Küre Belediyesi
Belediye Başkanı
1
2
17
Ortalıca Belediyesi
Belediye Başkanı
1
2
18
Pınarbaşı Belediyesi
Belediye Başkanı
1
2
19
Seydiler Belediyesi
Belediye Başkanı
1
2
20
Şenpazar Belediyesi
Belediye Başkanı
1
2
21
Taşköprü Belediyesi
Belediye Başkanı
2
3
22
Tosya Belediyesi
Belediye Başkanı
2
3
T O P L A M
22
28
50

 

Meclisin Görev ve Yetkileri:
MADDE 9.- Birlik meclisinin görev ve yetkileri şunlardır:
a) Yatırım plânı ve çalışma programını görüşmek ve kabul etmek.
b) Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
c) Borçlanmaya karar vermek.
d) Taşınmaz mal alımına, satımına, kiralanmasına ve takasına karar vermek.
e) Birlik tarafından yürütülecek hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek.
f) Şartlı bağışları kabul etmek.
g) Dava konusu olan ve miktarı iki bin Yeni Türk Lirasından on bin Yeni Türk Lirasına kadar Birlik alacaklarının sulhen halline karar vermek.
h) Birlik yatırımlarının yap-işlet veya yap–işlet -devret modeli ile yapılmasına karar vermek.
i) Birlik başkanlık divanını, birlik encümen üyelerini ve meclis ihtisas komisyonu üyelerini seçmek.
j) Birlik teşkilâtına ait birimlerin kurulmasına karar vermek.
k) Birlik tüzüğünde öngörülmesi halinde tüzük değişikliğini kabul etmek.
l) Birlik tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek.
m) Birlik başkanıyla birlik encümeni arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak.
Meclis Başkanlık Divanı:
MADDE 10.- Birliğin kuruluşundan itibaren meclis birlik merkezinin bulunduğu mülki idare amiri olan valinin çağrısı üzerine 30 gün içinde en yaşlı meclis üyesinin başkanlığında toplanarak, ilk iki yıl için meclis, başkanı, birinci ve ikinci meclis başkan vekili ile iki katip üyeyi seçer. Seçilen başkanlık divanı ilk iki yıl için görev yapar, ilk iki yıldan sonra seçilen başkanlık divanı üyeleri ilk mahalli idareler genel seçimine kadar görev yapar. Herhangi bir nedenle başkanlık divanında boşalma olması durumunda kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye seçilir.
Meclis Toplantı ve Karar Nisabı:
MADDE 11.-Birlik meclisi her yıl Nisan ve Kasım aylarının son haftasında olağan olarak birlik merkezinde toplanır. Meclis, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve katılanların çoğunluğu ile karar alır. Karar yeter sayısı meclis üye tam sayısının dörtte birinden az olamaz. Meclis başkan ve meclis üyelerinin üçte birinin veya üye mahalli idare meclislerinin talebi üzerine olağanüstü olarak toplantıya çağrılabilir. Gerekli nisap sağlanamazsa başkan tarafından toplantı üç gün sonraya ertelenir. İkinci toplantı üye sayısının dörtte birinden az olmayan üye ile açılır ve kararlar katılanların salt çoğunluğuyla alınır. Ancak bu nisap meclis üye tam sayısının dörtte birinden az olamaz. Olağanüstü toplantılarda çağrıyı gerektiren konuların dışında bir iş görüşülemez.
Birlik Meclisi Kararlarının Kesinleşmesi:
MADDE 12.- Birlik meclisince alınan kararlar birlik başkanına gönderilir. Birlik başkanı hukuka aykırı gördüğü meclis kararlarını geri gönderir. Meclis kararında ısrar ederse veya 5 gün içerisinde başkan kararı mülki idare amirine gönderir ya da bu süre zarfında herhangi bir işlem yapmaz ise kararlar kesinleşir.
Tüzük değişikliğine ilişkin kararlar Kastamonu Valiliğinin onayı ile kesinleşir ve yürürlüğe girer.
Birlik Meclisi Kararlarının Yürürlüğe Girmesi:
MADDE 13.- Kesinleşen meclis kararları Kastamonu Valisine göndermekle yürürlüğe girer.
İhtisas Komisyonları:
MADDE 14.- Birlik Meclisi her dönem başı toplantısında plan ve bütçe komisyonunu kurar ve sayısı beşi geçmemek üzere komisyon üyelerini seçer. Birlik meclisi, dönem başı toplantısında veya diğer toplantılarında birliğin faaliyet konularında diğer ihtisas komisyonları kurabilir ve sayısı beşi geçmemek üzere bu komisyonlara üye seçebilir.

 

BİRLİK ENCÜMENİNİN KURULUŞ GÖREV ve YETKİLERİ

 

Birlik Encümeninin Oluşumu:
MADDE 15.- Birlik encümeni, birlik başkanı ve meclisin kendi üyeleri arasında bir yıl için seçeceği 6 üyeden oluşur. Encümen seçimleri dönem başı toplantısında ve gizli oyla yapılır. Görev süresi dolan kişiler yeniden seçilebilir. Encümen üyeleri en az iki üye mahalli idareden seçilmelidir. Birlik başkanı encümenin de başkanıdır. Başkanın bulunmadığı hallerde bu görev başkanın görevlendirmesi durumunda birlik müdürü veya görevlendireceği encümen üyelerinin birisi tarafından yürütülür.
Encümenin Görev Ve Yetkileri:
MADDE 16.- Birlik encümeninin görev ve yetkileri şunlardır:
a) Yatırım plânı ve çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip birlik meclisine görüş bildirmek.
b) Kamulaştırma işlemlerinin gerektirdiği kamu yararı kararını almak.
c) Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek.
d) Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
e) Kanunlarda öngörülen cezaları vermek.
f) İki bin Yeni Türk Lirasına kadar olan davaların sulh en halline karar vermek.
g) Taşınmaz mal alımına, satımına, kiralanmasına ve takasına ilişkin meclis kararlarını uygulamak.
Birlik Encümeni Toplantı ve Karar Nisabı:
MADDE 17.- Birlik encümeni, ayda en az bir defa üye tam sayısının salt çoğunluğu ile önceden belirlenen yer, gün ve saatte toplanır ve katılanların çoğunluğu ile karar alır. Eşitlik halinde başkanın olduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılır. Başkan, acil durumlarda encümeni toplantıya çağırabilir.
Encümenin gündemi başkan tarafından hazırlanır. Başkan tarafından havale edilmeyen konular görüşülemez. Encümen üyeleri başkanın uygun görüşü ile gündem maddesi teklif edebilir.
Encümene havale edilen konular bir ay içinde görüşülerek karara bağlanır.

 

BİRLİK BAŞKANININ GÖREV ve YETKİLERİ:

 

Birlik Başkanı:
MADDE 18.- Birlik meclisi, birliğin kuruluşundan veya mahalli idareler genel seçim sonuçlarının ilanından itibaren ilk toplantısında diğer başkanlık divanı üyeleri ile birlikte iki yıl için birlik başkanını seçer. İki yılın sonunda diğer başkanlık divanı üyeleri gibi birlik başkanını da ilk genel seçimlere kadar görev yapmak üzere tüzüğün 10’uncu maddesindeki usullere göre seçer.
Birlik Başkanının Görev ve Yetkileri:
MADDE 19.- Birlik başkanı, birlik idaresinin başı ve tüzel kişiliğinin temsilcisidir. Birlik başkanının görev ve yetkileri şunlardır:
a) Birliği yönetmek ve birliğin hak ve menfaatlerini korumak.
b) Yatırım plânı ve çalışma programı ile bütçeyi ve kesin hesabı hazırlamak, uygulamak, izlemek, değerlendirmek ve bunlarla ilgili olarak hazırlayacağı yıllık faaliyet raporunu meclise sunmak.
c) Birliği temsil etmek veya vekil tayin etmek.
d) Birlik meclisine ve birlik encümenine başkanlık etmek.
e) Birliğin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek.
f) Birliğin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek.
g) Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak.
h) Birlik meclisi ve birlik encümeni kararlarını uygulamak.
i) Birlik meclisi ve birlik encümeninin yetkisi dışında kalan diğer ödenek aktarmalarını
yapmak.
j) Birlik personelini atamak.
k) Birliği denetlemek.
l) Şartsız bağışları kabul etmek.
m) Kanunlarla birliğe verilen ve birlik meclisi veya birlik encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.
Birlik başkanlığının sona ermesi ile ilgili olarak Belediye Kanununun belediye başkanlığının göreve devamsızlık dışındaki sebeplerle sona ermesine ilişkin hükümleri uygulanır.

 

BİRLİK TEŞKİLATI ve GÖREVLİLERİ:

 

Teşkilat:
MADDE 20.- Birlik teşkilatı, birlik müdürü, yazı işleri müdürü, mali hizmetler birimi ile teknik işler biriminden oluşur.
Birlik personeli:
MADDE 21.- Birlik müdürünü, birim amirlerini ve diğer personeli birlik başkanı atar. Ancak birlik müdürünün ve birim amirlerinin atamaları hakkında meclise bilgi verir.
Birlik, Belediye Kanununun belediye personeli ile ilgili düzenlemelerine, birlik personelinin atama, yükselme haklar, ödevler, kadro, unvan, sicil, ceza, ödül ve diğer personel işlemlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili yönetmelikleri, Bakanlar Kurulunca Belirlenen Norm Kadro Esas ve Usullerine, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Daimi Kadrolarına İlk Defa İşçi Olarak Atanacaklar Hakkında Sınav Yönetmeliği hükümlerine tabidir.
Birlik personelinin kadroları birlik meclisi tarafından ihdas edilir.
Birlik Müdürünün Görevleri:
MADDE 22.- Birlik Müdürü Birliğe ait hizmetlerin başkan adına onun direktifi ve sorumluluğu altında yürütülmesini sağlar.
Birlik Başkanı hangi işleri Birlik Müdürüne devrettiğini bir yönerge ile belirler.
 

 

MALİ HÜKÜMLER:

 

Birliğin Gelirleri:
MADDE 23.- Birliğin gelirleri şunlardır:
a) Birlik üyelerinin, birliğin kuruluş ve faaliyet giderlerine katılma payları.
b) Birlik Meclisi tarafından belirlenecek tarifelere göre tahsil edilecek hizmet karşılığı ücretler.
c) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarından aktarılacak ödenekler.
d) Taşınır ve taşınmaz malların kira, satış ve başka suretle değerlendirilmesinden elde edilecek gelirler.
e) Kira ve faiz gelirleri.
f) Bağışlar.
g) Diğer gelirler.
Birliğin Giderleri:
MADDE 24.- Birliğin giderleri şunlardır:
a) Birlik hizmetlerinin yürütülmesi için yapılacak giderler.
b) Birliğin personeline ve seçilmiş organlarının üyelerine ödenen maaş, ücret, ödenek, huzur hakkı, yolluk, hizmete
ilişkin eğitim harcamaları ile diğer giderler.
c) Hizmet karşılığı alınacak ücretler ve diğer gelirlerin takip ve tahsili için yapılacak giderler.
d) Birliğin hizmet binalarının, tesislerinin, araç ve gereçlerinin temini, yapımı, bakımı ve onarımı için yapılan giderler.
e) Faiz, borçlanmaya ilişkin diğer ücretler ile sigorta giderleri.
f) Dava takip ve icra giderleri.
g) Avukatlık, danışmanlık ve denetim ücretleri.
h) Kamu ve özel sektör kuruluşlarıyla yapılan ortak hizmetler ve diğer proje giderleri.
i) Temsil, tören ve ağırlama giderleri.
j) Diğer giderler.
Üyelerin Birliğin Kuruluş ve Faaliyet Giderlerine Katılım Payları:
MADDE 25.- Üye mahalli idareler kuruluş katılım payı olarak, bir önceki yılın kesinleşen bütçelerinin birliğin kurulduğu ilk yıl için %03 (binde üç) takip eden yıllar içinse her yıl için %01 (binde bir) ortaklık payı olarak birliğe öderler. Ödemeler, Birliğin kurulduğu yıl kurulmasını takip eden üç ay içinde, diğer takip eden yıllar içinse genel bütçe vergi gelirlerinden üye mahalli idareye ödeme yapan İller Bankasınca her yılın Haziran ayında kesilerek birlik hesabına aktarılır. Üye mahalli idarelerin faaliyet giderlerine katılımı, üye idarelerin nüfuslarına ve faaliyetten yararlanma oranlarına göre birlik meclisince belirlenecektir.
Birlik Bütçesi:
MADDE 26.- Birlik bütçesi, bir mali yıl ve izleyen iki yıl içindeki gelir ve gider tahminleri ile bunların uygulanmasına ilişkin esas ve usulleri gösteren bir meclis kararıdır.
Bütçeye ayrıntılı olarak harcama programları ve finansman programları eklenir. Bütçe yılı devlet mali yılı ile aynıdır.
Bütçe dışı harcama yapılamaz.
Birlik başkanı ve harcama yetkilisi olarak yetki verdiği birlik müdürü, bütçe ödeneklerinin verimli, tutumlu ve yerinde harcanmasından sorumludur.
Birlik meclisi, birlik bütçesini Kasım ayı olağan toplantısında görüşerek kabul eder.
Bütçe, ekonomik sınıflandırmanın dördüncü düzeyine göre hazırlanır ve mecliste ikinci düzeye kadar görüşülerek kabul edilir.
Birlik Bütçesinin Kesinleşmesi ve Yürürlüğe Girmesi:
MADDE 27.- Birlik bütçesi, birlik meclisinin diğer kararları gibi tüzüğün 12 ve 13 üncü maddesindeki usullere göre kesinleşir ve yürürlüğe girer.
Üst Yönetici:
MADDE 28.- Birliğin üst yöneticisi birlik başkanıdır.
Harcama Yetkilisi:
MADDE 29.- Birliğin harcama yetkilisi birlik başkanıdır. Başkan bu yetkisini kapsamını belirtmek şartıyla ve yazılı olarak birlik müdürüne devredebilir.
 
Çalışma Programı:
MADDE 30.- Birlik meclisi bütçeden önce çalışma programını görüşerek kabul eder. Bütçeler, çalışma programına uyumlu olarak hazırlanmak zorundadır.
Birliğin Alım, Satım, İhale ve Hesap İşleri:
MADDE 31.- Birlik, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu,  4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve Sayıştay Kanununa tabidir.
Birliğin Tutacağı Defterler:
MADDE 32.- Birlikler, Belediyeler, Bağlı İdare ve Birlikler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinde, birlikler için öngörülen defterleri tutarlar.
Üye Mahalli İdarelerin ve Vatandaşların Birlik Hizmetlerinden Faydalanma Usulleri:
MADDE 33.- Birliğe üye mahalli idareler birliğin amaçlarında tanımlanan hizmetlerden faydalanma hakkına sahiptirler.
Ancak; faaliyetlerden öncelikli olarak imarlı alanlarındaki yaşayanlar ikinci öncelikli olarak ise üye mahalli idarelerin mücavir alanlarında yaşayanlar yararlanabileceklerdir. Üye mahalli idarelerin kanunlarında belirtilen görev sınırları içindeki  yaşayan insanlar birliğin faaliyetlerinden doğrudan yararlanacaklardır.
Birliğin Üyelerinin Sorumluluğu:
MADDE 34.- Birlik adına yapılan her türlü sözleşme ve taahhütlerden birlik tüzel kişiliği sorumludur.
Birliğin mal varlığı ile sınırlı olan bu sorumluluk hiçbir şekilde üye mahalli idarelerin tüzel kişiliğini bağlamaz.
Yönetmelik Yapılması:
MADDE 35.- Birlik meclisi yönetmelik yapmaya karar verirse yönetmelik, birlik meclisi tarafından kabul edilir ve Tüzüğün 12 ve 13’üncü maddesindeki esas ve usullere göre kesinleşir ve yürürlüğe girer.
Birliğe Katılma:
MADDE 36.- Birliğin kuruluşundan sonra birliğe katılmak isteyen mahalli idare birimlerinin birliğe katılımı; kendi meclislerinde alacakları katılma kararının Birlik Meclisince kabulü ve Kastamonu Valiliğinin onayı ile gerçekleşmiş olur.
Birlikten Ayrılma:
MADDE 37.- Üye mahalli idareler kendi meclislerinde karar alarak birlikten ayrılabilirler. Ancak; su, atık su, katı atık vb. altyapı hizmetleri ile çevre ve ekolojik dengenin korunmasına ilişkin projelerin zorunlu kılınması durumunda; Bakanlar kurulu, ilgili mahalli idarelerin bu amaçla kurulmuş birliğe katılmasına karar verebilir. Bu fıkrada belirtilen ayrılmada Bakanlar kurulunun iznine bağlıdır.
Tüzük Değişikliği:
MADDE 38.- Birlik tüzüğü, birliği kuracak mahalli idarelerin meclislerinde üye tam sayısının üçte iki çoğunluğuyla kabul edildikten sonra vali onayı ile kesinleşir.
Birliğin Tasfiyesi:
MADDE 39.- Birlik meclisi üye tam sayısının üçte iki çoğunluğunun alacağı kararla feshedilebilir.
Birliğin tasfiyesinin, mülki idare amirince belirlenen üç kamu görevlisince yürütülür. Tasfiye işlemleri en geç bir (1) yıl içinde sonuçlandırılır. Birliğin mal varlığı, birlik meclisince alınacak kararlar doğrultusunda ve üye birimlerinin birlik mal varlığına katılma oranlarına göre, katılma oranları belli değil ise mahalli idare birimlerinin nüfusları oranında dağıtılır.
 
 
 Huzur Hakkı:
MADDE 40.-Birlik Meclisi ile Birlik Encümeninin başkan ve üyelerine meclis ve encümen toplantılarına katıldıkları her gün için birlik meclisi tarafından belirlenecek miktarda huzur hakkı ödenebilir.
Birlik Meclisinin İlk Toplantısı:
GEÇİCİ MADDE 1.- Birlik Meclisi bu tüzüğün yürürlüğe girmesinden itibaren en geç  bir ay içerisinde  merkezinin bulunduğu yer mülki idare amirince belirlenen bir yerde ve günde toplantıya çağrılır.
Yürütme:
MADDE 41.- Bu tüzük hükümleri Birlik Başkanı tarafından yürütülür.